Watson-Glaser/RANRA: De Critical Thinking vragenlijst

  • Meet verbale en numerieke aspecten van Critical Thinking
  • Toetst het vermogen om aan de hand van een stuk (getals) informatie goede beslissingen te nemen
  • Zeer geschikt voor selectie voor hoger kader personeel
De Watson-Glaser/RANRA Kritisch Denken test brengt verbale en numerieke aspecten van kritisch denken in kaart. Kritisch denken is een zeer dankbaar concept om succes op hoger managementniveau te voorspellen. Deze internationaal gerenommeerde test wordt voor zowel selectie- als loopbaanvraagstukken veel gebruikt voor dit doel. De Nederlandse Watson-Glaser is opnieuw genormeerd en uitgebreid met het numerieke deel RANRA.

Doel

De WG/RANRA is een Nederlandstalige bewerking van de WatsonGlaser Critical Thinking Appraisal en Rust Numerical Reasoning Appraisal en dient als hulpmiddel bij de selectie van managers en leidinggevenden. De test meet capaciteiten die worden ondergebracht onder de noemer ‘kritisch denken’.

Kritisch denken heeft betrekking op het kunnen definiëren van een probleem, het kunnen selecteren van de juiste informatie om een probleem te kunnen oplossen, het kunnen herkennen van gefundeerde en ongefundeerde veronderstellingen, het kunnen formuleren en selecteren van relevante hypothesen en het kunnen trekken van juiste conclusies. Waar de WG dit doet voor verbale informatie, brengt de RANRA dit voor numerieke informatie in kaart. Kritisch denken biedt een prachtig raamwerk voor de toetsing van het analytisch vermogen van een persoon, iets wat van vitaal belang is bij managementfuncties. Doordat in combinatie de WG/RANRA zowel verbale als numerieke aspecten van kritisch denken meten is het een krachtig instrument bij de selectie van hoger kader personeel en het geven van loopbaanadvies.

Doelgroep

De test is bedoeld voor adolescenten en volwassenen vanaf 16 jaar met minimaal een HBO opleidingsniveau.

Beschrijving

De Watson-Glaser Kritisch Denken Test bestaat uit vijf onderdelen: aannamen, deducties, interpretaties, evaluaties en conclusies. Deze onderdelen geven inzicht in het kritisch denken. De test geeft een totaalscore op het kritisch denken. De RANRA bestaat uit twee onderdelen: Vergelijken van hoeveelheden en toereikendheid van informatie.

Afname

De test kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen en geschiedt online via P2O als ook met behulp van de paper-and-pencil methode. Ondanks dat deze tests geen formele tijdslimiet kent, wordt voor de WG een informele limiet van 45 minuten gehanteerd en voor de RANRA 30 minuten.

Normering

De Watson-Glaser is in 2006-2007 opnieuw genormeerd en uitgebreid met de RANRA. De normgroepen bestaan uit HBO en WO opgeleiden, verder is er onderzoek gedaan naar het verschil tussen een selectie- en non-selectiesituatie.

Voorbeeldrapport Watson Glaser

wg-sample-cover

Voorbeeldrapport RANRA

ranra-sample-cover

Voorbeeldvraag

Aannames Voorbeeldvraag

Een aanname is iets dat wordt verondersteld of voor waar wordt aangenomen. Wanneer iemand in januari zegt: ‘Ik studeer in juni af’, veronderstelt hij onder andere dat hij in juni nog in leven zal zijn en neemt hij aan dat hij zal slagen voor zijn examen. In dit gedeelte van de test wordt eerst een uiteenzetting gegeven, die gevolgd wordt door een aantal mogelijke aannames. U wordt gevraagd van iedere aanname te bepalen of de persoon in kwestie deze aanname doet. Het gaat er niet om of u het inhoudelijk eens bent met de aanname. Als u denkt uit de uiteenzetting te kunnen opmaken dat de aanname wordt gedaan, kruis dan op uw antwoordblad het hokje ‘Ja’ bij ‘Aanname is gedaan’ aan. Als u denkt dat uit de uiteenzetting niet duidelijk blijkt dat de aanname wordt gemaakt, kruis dan het hokje ‘Nee’ aan. Als u een gegeven antwoord wilt wijzigen, kunt u het hokje van het eerder gegeven antwoord zwart maken en het nieuw gekozen antwoord opnieuw aankruisen. Denkt u eraan elke aanname afzonderlijk en objectief te beoordelen. Hieronder volgt een voorbeeld.

Uiteenzetting:
‘We moeten onderweg tijd zien te winnen, dus kunnen we beter het vliegtuig nemen’.

Mogelijke aannames:

  • A. Als we met het vliegtuig gaan, zullen we minder tijd nodig hebben dan wanneer we gebruik maken van enig ander vervoermiddel.Het goede antwoord is ‘Ja’; in de uiteenzetting wordt aangenomen dat de snelheid van een vliegtuig superieur is aan de snelheid van alle andere vervoermiddelen, wat de groep in staat zal stellen haar bestemming in minder tijd te bereiken.
  • B. We kunnen gebruik maken van een vliegverbinding voor ten minste een deel van de reisafstand.Het goede antwoord is ‘Ja’; dit wordt duidelijk aangenomen in de uiteenzetting, daar de groep alleen tijd kan besparen door met het vliegtuig te gaan als het mogelijk is een vliegtuig te nemen.
  • C. Een vliegreis is comfortabeler dan een treinreis.Deze aanname wordt niet gemaakt in de uiteenzetting, het goede antwoord is ‘Nee’. De uiteenzetting heeft betrekking op het besparen van tijd, en er wordt niets gezegd over comfort of over enige andere specifieke manier van reizen.