Licentieovereenkomst

1.   Licentieovereenkomst

Pearson Benelux B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Gatwickstraat 1, 1043 GK Amsterdam, Nederland (“Pearson“), verleent aan gekwalificeerde personen (“u” en “uw“) een niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om het Pearson Talent Assessment Internet test- en vragenlijstsysteem te gebruiken. Deze licentie gaat in  na de uitgifte van een geautoriseerde gebruikerslogin-id door Pearson en is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen in deze licentieovereenkomst (de “Overeenkomst“).


2.   Duur

De looptijd van deze licentie begint op de datum waarop de inlog-id is uitgegeven en wordt voortgezet totdat deze wordt beëindigd door een van beide partijen. U garandeert dat alle registratie-informatie die u verstrekt correct en actueel is. U gaat er ook mee akkoord dat u Pearson onmiddellijk op de hoogte stelt van eventuele wijzigingen in uw registratiegegevens die van invloed kunnen zijn op uw geschiktheid als door Pearson aangemelde Talent Assessment-gebruiker.

3.   Orders en betaling

3.1 Orders voor test- en vragenlijstproducten gedurende de looptijd van deze overeenkomst zijn onderhevig aan acceptatie door Pearson en zullen worden vervuld met inachtneming van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. U gaat akkoord met factureratie van i alle toepasselijke kosten voor Pearson Talent Assessment-producten vermeerderd met eventuele toepasselijke belastingen op het moment van bestellen of op een ander door Pearson van tijd tot tijd vastgesteld tijdstip. De kosten dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum betaald te zijn. Pearson behoudt zich het recht voor om bestellingen op te schortenen / of de licentie die door deze Overeenkomst wordt verleend te beëindigen in geval betalingen uitblijven of meerdere malen mislukken.

3.2 Tenzij anders aangegeven, geeft ieder assessmentproduct dat is gekocht op Pearson Talent Assessment u recht op één testsessie en elke testsessie maakt één administratie en rapport mogelijk voor het bestelde product, welke geldig is gedurende een periode van vierentwintig maanden vanaf het moment van aankoop.

3.3 Niet-gebruikte en niet-toegewezen beoordelingsproducten kunnen binnen 30 dagen na de datum van aankoop worden geretourneerd, waarna tot terugbetaling wordt overgegaan verminderd met  administratiekosten van 25%. Retourneringen na 30 dagen worden niet geaccepteerd. Creditering is gebaseerd op de oorspronkelijke bestelling of factuurbedrag en niet op de huidige voorraad. Als een assessment wordt gestart, maar niet wordt voltooid (door de kandidaat of beheerder), heeft u geen recht op  creditering of terugbetaling. Pearson Talent Assessmentproducten zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor een ander Pearson Talent Assessment- of TalentLens-product. In het geval een product niet meer wordt gemaakt, kan de inventaris van het verouderde product niet worden ingewisseld voor of overgedragen aan een ander product.

4.   Normaal gebruik van de producten

U gaat ermee akkoord Pearson Talent Assessmentproducten te gebruiken in het kader van uw training en professionele competenties en op een manier die overeenkomt met het beoogde gebruik. Uw gebruik van producten van Pearson Talent Assessment bevestigt dat u over de nodige certificeringen en / of opleiding beschikt om dit te doen. Gebruik voor human resources en pre-employment screening bevestigt dat u volledige en actuele kennis hebt van relevante gelijkwaardige producten en het arbeidsrecht in de jurisdictie waar u actief bent. U gaat ermee akkoord dat alle tests of vragenlijsten die u bij Pearson koopt, door u of onder uw directe toezicht worden gebruikt op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke professionele, ethische en regelgevende richtlijnen en normen.

5.   Bescherming van de test en vragenlijstproducten

5.1 Tests, vragenlijsten, rapporten en leveringsmechanismen op het internetgebaseerde test- en vragenlijstsysteem van Pearson Talent Assessment zijn het eigendom van Pearson. Het eigendom van de producten en alle intellectuele eigendomsrechten die de producten wereldwijd beschermen, blijven bij Pearson. U gaat ermee akkoord om zorgvuldige en redelijke stappen te ondernemen om de producten en gerelateerde processen vertrouwelijk te houden en vrij te houden van ongeoorloofde toegang of gebruik, en om de producten niet aan een derde bekend te maken, beschikbaar te stellen of anderszins openbaar te maken , tenzij deze persoon onder uw directe professionele toezicht staat. Verder mag u deze Overeenkomst of enig recht, licentie of privilege met betrekking tot de producten die u mogelijk aan een andere persoon verstrekt, niet overdragen, in sublicentie geven of anderszins overdragen.

5.2 U stemt ermee in test- of vragenlijstproducten niet te kopiëren, dupliceren, downloaden of anderszins te verspreiden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pearson. U stemt er verder mee in de fysieke of elektronische kenmerken van Pearson Talent Assessmenttests, vragenlijsten, rapporten of enig ander aspect van de Pearson Talent Assessment omgeving niet te wijzigen, aan te passen, te demonteren, reverse-engineeren of elektronisch te infiltreren.

5.3 Behalve zoals bepaald in artikel 7 van deze Overeenkomst, gaat u ermee akkoord Pearson en zijn leveranciers van de inhoud van de testen schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen claims, aansprakelijkheden, eisen, schade, kosten of uitgaven, met inbegrip van honoraria en onkosten van advocaten, voortvloeiend uit of in verband met Uw gebruik van Pearson Talent Assessmentproducten en / of uw verzuim ten aanzien van de andere voorwaarden van deze Overeenkomst.

6.   Persoonlijke informatie en verwerking van de persoonsgegevens

6.1 Pearson gebruikt alle persoonlijke gegevens die zijn verzameld en opgeslagen door de Pearson Talent Assessmentproducten in overeenstemming met onze Privacyverklaring. U verklaart zich te houden aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot persoonsgegevens die zijn verzameld en opgeslagen door de Pearson Talent Assessmentproducten waar Pearson de verwerkingsverantwoordelijke is.

6.2 Met betrekking tot persoonsgegevens daar waar Pearson in de Privacyverklaring staat genoemd als verwerker;

  1. U stelt Pearson aan om dergelijke persoonsgegevens te verwerken met als enig doel het beschikbaar stellen van test(s) en vragenlijstproduct(en) in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Tenzij anders vermeld in deze algemene voorwaarden, zal Pearson de persoonsgegevens niet verwerken voor eigen doeleinden of voor de doeleinden van derden. Pearson zal de gedocumenteerde instructies van geautoriseerde gebruikers opvolgen met betrekking tot dergelijke persoonsgegevens die zijn verstrekt via de Pearson Talent Assessmentproducten.
  2. Pearson zal zich houden aan de van toepassing zijnde privacywetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens onder deze algemene voorwaarden en zal met name: (i) ervoor zorgen dat personen die persoonsgegevens verwerken onderworpen zijn aan strikte verplichtingen om de vertrouwelijkheid te behouden en alleen persoonsgegevens te verwerken voor het beschikbaar stellen van test(s) en vragenlijstproduct(en) via de Pearson Talent Assessmentproducten; (ii) passende technische en organisatorische maatregelen nemen in overeenstemming met de Privacyverklaring om persoonsgegevens te beschermen tegen een inbreuk die per ongeluk of opzettelijk leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot gegevens; (iii) het bieden van tijdige en adequate ondersteuning om U in staat te stellen (a) te reageren op elk verzoek van een persoon die zijn of haar recht uitoefent onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief het recht op toegang, correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens van de Pearson Talent Assessmentproducten of enige andere correspondentie, verzoek of klacht van een persoon of toezichthoudende instantie in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de Pearson Talent Assessmen-producten, en als dergelijke verzoeken, correspondentie, vragen of klachten rechtstreeks naar Pearson gaan, zal Pearson u onmiddellijk op de hoogte stellen en u alle relevante informatie verstrekken; en (b) wanneer Pearson’s verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk zal leiden tot een hoog risico voor de rechten en vrijheden van gegevensbescherming van de betrokkenen, tegen uw kosten, een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitvoeren en, indien nodig, dit met de Autoriteit Persoonsgegevens afstemmen.
  3. Pearson zal u onverwijld en zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen en u alle informatie en ondersteuning verstrekken die nodig is om u in staat te stellen om elke schending van privacy- of veiligheidsincidenten te melden aan toezichthoudende instanties en personen in kwestie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarnaast zal Pearson stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om de gevolgen van een inbreuk op privacy- of veiligheidsincidenten te beperken.
  4. Pearson zal sub-verwerkers uitsluitend met betrekking tot persoonsgegevens aanwijzen in overeenstemming met de Privacyverklaring en in contracten die deze algemene voorwaarden weerspiegelen en u keurt dergelijke afspraken goed. Pearson zal u informeren over nieuwe sub-verwerkers via updates van de Privacyverklaring en u moet binnen 14 dagen na deze update bezwaar maken tegen nieuwe sub-verwerkers.
  5. Pearson zal u of een door u aangestelde externe accountant op verzoek de informatie verstrekken die redelijkerwijs vereist is om u in staat te stellen de naleving door Pearson van  haar verplichtingen met betrekking tot persoonsgegevens te verifiëren.


7. Garantie.

Pearson garandeert dat noch de producten, noch het Pearson Talent Assessmentsysteem in hun gestandaardiseerde vorm, noch hun normale professionele gebruik inbreuk zullen maken op octrooien, auteursrechten of merken die bestaan op het moment van levering van het product. U gaat ermee akkoord  Pearson onmiddellijk op de hoogte te stellen van een dergelijke mogelijke inbreukvordering. Pearson gaat ermee akkoord u schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen dergelijke claims op voorwaarde dat u hebt voldaan aan de andere bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst. Als een dergelijke inbreukvordering wordt ingesteld, zal Pearson u voorzien van niet-inbreukmakende vervangende producten of deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen door alle bestelde maar ongebruikte producten waarop de mogelijke vordering betrekking heeft, te crediteren. Pearson biedt geen andere garanties met betrekking tot de Pearson Talent Assessmentproducten.

8.   Beëindiging

Beide partijen hebben het recht om deze Overeenkomst te beëindigen als de andere partij een van haar verplichtingen schendt en verzuimt deze binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van schending te herstellen, uitgezonderd schending van de rechten van Pearson als genoemd in de artikelen 4 en 5 waar geen herstelperiode wordt geboden.

9.   Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Pearson voor verlies of schade met betrekking tot deze Overeenkomst of uw gebruik of onvermogen om Pearson Talent Assessment en haar producten te gebruiken, is beperkt tot de kosten die door u zijn betaald voor de betrokken producten. In geen enkel geval is Pearson aansprakelijk jegens u voor enige claim die tegen u is ingediend door een derde partij of voor enige claim die door u is ingediend voor verloren zaken of gederfde winst, of voor indirecte, speciale of vervolgschade. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om de aansprakelijkheid van een van de partijen te beperken of te beperken voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of enige andere aansprakelijkheid die niet beperkt is onder toepasselijk recht.

10.   Algemeen

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen tussen u en Pearson zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Amsterdam (Nederland), die exclusief bevoegd is om een dergelijk geschil te behandelen. Deze Overeenkomst vormt de volledige Overeenkomst tussen u en Pearson betreffende uw status als geautoriseerde gebruiker en testbeheerder van Pearson Talent Assessment.